This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

החזר מס לפורשים

החזר מס לפורשים

החזר מס לפורשים – פורשים לפני גיל פרישה – פנסיה מוקדמת
בעקבות קביעה יוצאת דופן של בית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 04.06.08 ניתנת האפשרות החוקית לאלפי הפורשים בפרישה מוקדמת לממש את זכאותם לפטור ממס ועד לתקרה בגין "קצבה מזכה" גם בטרם הגיעו לגיל הפרישה.

בעקבות קביעה יוצאת דופן של בית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 04.06.08 ניתנת האפשרות החוקית לאלפי הפורשים בפרישה מוקדמת לממש את
זכאותם לפטור ממס ועד לתקרה בגין "קצבה מזכה" גם בטרם הגיעו לגיל הפרישה.
על פי הוראות פקודת מס הכנסה ניתן לתבוע זכאות מתשלום מס עבור קצבת הפנסיה החודשית וזאת במידה כי פרשו ממקום עבודתם עד ליום כניסתו לתוקף של חוק גיל הפרישה (01/04/2004)
רקע: בשנת 2004 נעשו תיקונים לחוק אשר בעקיבותם "גיל הפרישה" נדחה ומתוך כך בוטלה האפשרות ליהנות מפטור ממס על "קצבה מזכה" לפני "גיל הפרישה" על פי החוק.
עד לפסיקה זו, לא נעשתה הבחנה בין פורשים אשר פרשו מעבודתם עד לכניסתו של חוק גיל הפרישה לתוקף, לבין פורשים אשר פרשו מעבודתם אחריו. כך שהתיקון הניתן לחוק אשר מבטל את דחיית הזכאות לפטור ממס על "קצבה מזכה" לגיל הפרישה החדש.מאפשר לדרוש החזרי מס רטרואקטיבית על כל הקצבאות ששולמו עד ליום כניסתו של חוק גיל הפרישה לתוקף( 01/04/04).
המחלוקת שנידונה במשפט זה דנה על מועד תחילתו של התיקון לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה אשר ביטל את החלופה של פרישה מוקדמת על-פי שנות וותק
במקום העבודה לצורך פטור ממס.
השינוי בחוק מס הכנסה שבגללו נשלל הפטור ממס על "קצבה מזכה" פורשים.
תקציר לשון סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לפני התיקון לחוק –
"גיל הפרישה" – 55 שנה באישה ו- 60 שנה בגבר, אולם יראו אדם כאילו הגיע לגיל הפרישה אף אם נתמלאה בו אחת מאלה:
(1) עברו 25 שנים באישה ו- 30 בגבר מהשנה הראשונה שבעדה משתלמת הקצבה; או שהוא זכאי על-פי דין לקצבת פרישה, והכול בתנאי שאין לו הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2); לעניין זה לא יראו הכנסת בן זוג שאיננו בן-הזוג הרשום כהכנסת בן-הזוג הרשום;
(להלן: פרישה מוקדמת)
(2) …
סעיף 9א לפקודת מס הכנסה לאחר התיקון לחוק –
"גיל פרישה" כהגדרתו בסעיף 1; ואולם לעניין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:
(1) נמחק
(2) הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה 75% או יותר שנקבעה על-פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) על-פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב);
(ב) הקצבה המוכרת או 35% מקצבה מזכה, לפי הגבוה מביניהם, שמקבל אחד מאלה, פטורים ממס [עד לתיקון מס' 120 הייתה הרישא 35% מהקצבה המזכה שמקבל אחד מאלה פטורים ממס]:
(1) מי שהגיע לגיל פרישה;
(2) נמחק"
בסעיף 1 לפקודה הוגדר "גיל הפרישה"- גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004".
בסעיף 3 לחוק גיל הפרישה נקבע: "הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד' – גיל 62 לאישה (בחוק זה – גיל הפרישה)" (להלן: פרישה על-פי גיל).
בנוסף נקבע בחוק גיל הפרישה הסדר הדרגתי לעניין גיל הפרישה, לתקופת המעבר (סעיפים 6-8 והתוספת לחוק).
עמדת מס הכנסה, אם כן, הינה כי תיקוני החקיקה חלים על מי שמקבל קצבה מזכה החל מיום 1/4/04, ואין הבדל אם פרש לפני שנכנסו התיקונים לתוקף או לאחריהם.
מתוך קביעת בית המשפט המחוזי בחיפה בתאריך 04.06.08
"אשר על כן אני מורה על קבלת הערעור. תיקונים 135 ו- 136 לפקודת מס הכנסה לעניין "מי שהגיע לגיל פרישה" יחולו לגבי מי שפרש ביום 1/4/2004 או לאחר אותו מועד. מכאן, ששינוי גיל הפרישה, אינו ישים לגבי המערערים, ואין להחילו על מי שפרש כדין קודם למועד 1/4/2004. "
"התוצאה מן האמור, שכול אחד מן המערערים זכאי ליהנות מן הפטור לגבי 35% מהקצבה החודשית המשולמת לו בהיותה קצבה מזכה. "
מסקנה, ממועד פרישתם של שכירים ממקום עבודתם בפרישה מוקדמת ועוד בטרםנכנסו תיקוני החקיקה לתוקף, יש לראותם כממשיכים להיות זכאים לפטור על 35% מהקצבה המזכה.
משמעות פסק דין זה עבור אותם פורשים אשר פרשו בפרישה מוקדמת לפני כניסתו לתוקף של חוק גיל הפרישה (01/04/2004) לבדוק מחדש את הזכאות
שלהם לפטור מתשלום מס בשל קצבה מזכה ועד לתקרה והכול לפני ששונה חוק גיל הפרישה.
כמו כן יש לאפשר הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה בכדי לתבוע את החזרי המס המגיעים להם.
יתרה על זאת יכולים הפורשים בפרישה מוקדמת עד לאפריל 2004 ,לתבוע ממס הכנסה פטור ממס באופן
שוטף על הקצבה המשולמת להם כיום דרך המעביד או קרן הפנסיה.

 

By | 2012-03-21T17:09:51+00:00 מרץ 21st, 2012|Categories: מילון מונחים בהחזרי מס|סגור לתגובות על החזר מס לפורשים

אודות המחבר: