This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

חברה בע"מ

חברה בע"מ

הגדרת חברה בעיני החוק וההליכים להקמתה
חברה בע"מ
חברהבע"מ היא גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות.
ע"פ החוק זכותו של כל אדם להתאגד. בידי כל אדם האפשרות להקים חברה, ובתנאי שהמטרות של החברה אינן נוגדות את החוק.
מהות ההתאגדותבחברה היא לשם השגת רווחים, יחד עם זאת החוק מאפשר קיום של חברות ציבורית שמטרתן היא לא מטרת רווח אלא השגת יעדים לציבור.
כל אחד מבעליי החברה מחזיק במניות החברה, המניות הן הביטוי לחובות
הבעלים -ערבות לחובות עד לגובה הון המניות הבלתי נפרע של הבעלים מחד, ולזכויות הבעלים -אחזקת המניות משקפת את חלקם של הבעלים ברווחים ובזכויות ההצבעה מאידך.

בעלי החברהאחראיים לחברה באחריות מוגבלת, בעת פירוקה הבעלים מפסידים את השקעתם (אחזקתמניות) ולא ניתן לגעת ברכושם הפרטי כמובחברה שאינה מוגבלת, חברה בע"מ היא בעל ישות משפטית שנפרדת מבעליה.

מטרות החברהנקבעות בתקנון של החברה, ניהול החברה הוא ע"י דירקטוריון שבו בעלי המניותממנים את נציגיהם , הדירקטוריון מתכנס פעם בשנה ובאסיפות אלו נקבעות החלטות לגביהמשך פעילותה של החברה.

הליך רישום חברה מתבצע ברשםהחברות ע"י 3 מסמכים:
מסמך המפרט את היחסים החוקיים בין החברה לגורמים מחוצה לה.
מסמך המפרט את היחסים בין בעלי החברה לחברה.
הצהרת עו"ד כי בעת הקמת החברה מולאו כל הדרישות של חוק החברות.

By | 2012-03-21T17:07:28+00:00 מרץ 21st, 2012|Categories: מילון מונחים בהחזרי מס|סגור לתגובות על חברה בע"מ

אודות המחבר: